Поръчки по възложители

Договори по възложители

Последни обявени поръчки

No Дата на публикуване Възложител Предмет
26-05-2023 Община Димитровград „Събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, почистване на замърсени с неопасни отпадъци терени, ликвидиране на микросметища, почистване корита на дерета и реки на територията на община Димитровград, поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване на територията на община Димитровград, зимно поддържане и снегопочистване на територията на град Димитровград”
00040-2023-0048 23-05-2023 Община Свиленград Текущ ремонт на НЧ"НОВ ЖИВОТ 1930" в с.Капитан Андреево,Община Свиленград
00068-2023-0022 22-05-2023 Община Димитровград „Преустройство, реконструкция и промяна на предназначението на съществуващи обслужващи помещения в сграда 21052.1015.9.1 в "Кухня - майка" към Социален патронаж, УПИ І 1690, кв.82, гр. Димитровград.“
19-05-2023 Община Свиленград Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал.1 и във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки за представяне на предложения с индикативна цена за определяне на разход за: „Извършване на СМР на обект:"Благоустрояване на зелена площ и художествено оформление на подход от о.т. 3 до о.т.634 по ПРЗ на гр.Свиленград”
00211-2023-0031 17-05-2023 Община Хасково “Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на обект „Частичен ремонт, реконструкция на външно стълбище и реконструкция на покрив на читалище „Заря“
00068-2023-0021 17-05-2023 Община Димитровград Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Основен ремонт на улици на територията на гр. Димитровград, с 4 обособени позиции
00211-2023-0029 16-05-2023 Община Хасково „Избор на изпълнител на СМР за Системи за външно изкуствено улично осветление по пет обособени позиции“
00040-2023-0047 16-05-2023 Община Свиленград „Ремонт, настройки и инсталиране на компютърни системи и доставка на резервни части и консумативи”
00211-2023-0030 16-05-2023 Община Хасково „Избор на изпълнител на СМР за Системи за външно изкуствено улично осветление в гр. Хасково“
00041-2023-0012 16-05-2023 Община Ивайловград „Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: "Обновяване и модернизация на градския стадион”

Осветяване на средата за провеждане на обществени поръчки в област Хасково

Последни договори

No Дата Възложител Изпълнител Поръчка
94591 25-05-2023 Община Хасково ТРАНС КО 04 ЕООД 00211-2023-0013
94442 23-05-2023 Община Ивайловград ГРАФИТ КОМЕРС ООД 00041-2023-0006
94375 23-05-2023 Община Симеоновград БУЛКОНС ГРУП ООД 00638-2023-0003
93352 22-05-2023 Община Минерални бани СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ - В ЕООД 00514-2023-0006
93126 18-05-2023 Община Тополовград Рив комерс ауто ЕООД 00721-2023-0009
92503 17-05-2023 Община Свиленград ЩРАБАГ ЕАД 00040-2023-0017
93356 17-05-2023 Община Минерални бани БЕНТ ОЙЛ АД 00514-2023-0008
92542 16-05-2023 Община Свиленград Т и К ТРАНС 13 ЕООД 00040-2023-0032
92214 15-05-2023 Община Ивайловград ТЕМПЪЛТЪН ЕООД 00041-2023-0007
92180 15-05-2023 Община Ивайловград ГЕОДЕТ ЕООД 00041-2023-0004