Поръчки по възложители

Договори по възложители

Последни обявени поръчки

No Дата на публикуване Възложител Предмет
00040-2022-0049 03-08-2022 Община Свиленград „Доставка на работни обувки за нуждите на Второстепенните разпоредители с бюджет: Дейност „ДГ, ДЯ и ЗК”, Дейност „Социални услуги”, Дейност „Спорт и туризъм” и Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване” /2022-2023год./”
02-08-2022 Община Стамболово Пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне на разходите, с които община Стамболово ще кандидатства за получаване на безвъзмездна финансова помощ за проект „Екопътека Студен кладенец“, в ПИ 61025.11.173, землище на с. Рабово, община Стамболово“, по процедура BG06RDNP001-19.324 – „МИГ Стамболово-Кърджали 54”, подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“, одобрена по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г
00211-2022-0042 02-08-2022 Община Хасково „Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата на Община Хасково“
02-08-2022 Община Стамболово Пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне на разходите, с които община Стамболово ще кандидатства за получаване на безвъзмездна финансова помощ за проект „Разработка на мобилно приложение по проект: „Екопътека Студен кладенец“, в ПИ 61025.11.173, землище на с. Рабово, община Стамболово“ по процедура BG06RDNP001-19.324 – „МИГ Стамболово-Кърджали 54”, подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“, одобрена по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г
00041-2022-0008 01-08-2022 Община Ивайловград „Зимно поддържане и снегопочистване за зимния период за оперативен сезон 2022/2023 година и почистване на пътищата от опесъчаването след зимния период", по три обособени позиции" Обособена позиция № 1 – Зимно поддържане и снегопочистване за зимния период за оперативен сезон 2022/2023 година и почистване на пътищата от опесъчаването след зимния период –общински пътища; Обособена позиция № 2 – Зимно поддържане и снегопочистване за зимния период за оперативен сезон 2022/2023 година и почистване на пътищата от опесъчаването след зимния период – улици в град Ивайловград и в селата; Обособена позиция № 3 – Зимно поддържане и снегопочистване за зимния период за оперативен сезон 2022/2023 година и почистване на пътищата от опесъчаването след зимния период – улици в Община Ивайловград, част от републиканската пътна мрежа
00056-2022-0018 28-07-2022 Община Харманли „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на улица "Христо Ботев" в участъка от улица "д-р А.Чочков" до бул. "Цар Освободител" в гр. Харманли“
00056-2022-0017 28-07-2022 Община Харманли „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на обект: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на улица "Христо Ботев" в участъка от улица "д-р А. Чочков" до бул. "Цар Освободител" в гр. Харманли“
00514-2022-0016 27-07-2022 Община Минерални бани Строителен надзор при изпълнение на обект „Рехабилитация и доизграждане на гравитачен водопровод от каптажи Сърница до ПС Сърница и до ПС Караманци“ на територията на Община Минерални бани“, I Етап „Рехабилитация на гравитачен водопровод от каптажи Сърница до ПС Сърница“
00056-2022-0016 27-07-2022 Община Харманли „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на обект: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на улица "Христо Смирненски" в участъка от улица "Н. Петков" до ул. "Я. Сакъзов" в гр. Харманли".
00040-2022-0048 27-07-2022 Община Свиленград Приготвяне и доставка на готова храна (кетъринг) за нуждите на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ) и Дневен център за деца с тежки множествени увреждания „Надежда” (ДЦДТМУ) в гр. Свиленград - 2023 година

Осветяване на средата за провеждане на обществени поръчки в област Хасково

Последни договори

No Дата Възложител Изпълнител Поръчка
53504 03-08-2022 Община Свиленград ЕМТ Строй ЕООД 00040-2022-0042
53624 03-08-2022 Община Свиленград КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД 00040-2022-0043
53532 03-08-2022 Община Стамболово ЖЕРГОВЕЦ ООД 00782-2022-0004
53552 03-08-2022 Община Стамболово БЪЛГАРСКА КОНСУЛТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЕООД 00782-2022-0005
53493 02-08-2022 Община Тополовград РИЛА - СНМ ЕООД 00721-2022-0008
52999 26-07-2022 Община Хасково ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД 00211-2022-0028
52561 25-07-2022 Община Свиленград СТРОЙ ДОМ 97 ЕООД 00040-2022-0021
52140 25-07-2022 Община Минерални бани ГЕОландс ЕООД 00514-2021-0015
53220 22-07-2022 Община Симеоновград ГРАДИВ 77 ЕООД 00638-2022-0004
51987 22-07-2022 Община Свиленград КЛЕВЪР СОЛУШЪНС ЕООД 00040-2022-0023