Поръчки по възложители

Договори по възложители

Последни обявени поръчки

No Дата на публикуване Възложител Предмет
00040-2024-0061 23-05-2024 Община Свиленград „Оценка на съответствието на инвестиционния проект на обект: „Благоустрояване и укрепване на коритото на р.Марица в урбанизираната територия на гр.Свиленград“.
00514-2024-0006 23-05-2024 Община Минерални бани Благоустрояване на улична мрежа в с. Ангел войвода, община Минерални бани
00040-2024-0062 23-05-2024 Община Свиленград „Упражняване на строителен надзор на обект:"Изграждане на паркинги и благоустрояване на междублокови пространства в квартали”
00638-2024-0013 23-05-2024 Община Симеоновград „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Строителен надзор при изпълнение на СМР за подмяна на хранителен водопровод: От водоем Свирково до село Свирково и от водоем Навъсен до с. Навъсен, община Симеоновград“ и Обособена позиция № 2 „Строителен надзор при изпълнение на СМР за ремонт за подобряване на енергийната ефективност на сграда на общинска администрация – община Симеоновград“
00782-2024-0016 23-05-2024 Община Стамболово „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обекти: Реконструкция, рехабилитация и облагородяване на централен площад и тротоари на територията на община Стамболово, област Хасково" по две обособени позиции
00211-2024-0025 22-05-2024 Община Хасково „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Хасково по десет обособени позиции“
22-05-2024 Община Ивайловград Пазарни консултации за „Консултантски услуги по подготовка на проектно предложение и комплектоване на пакет с документи за кандидатстване по проект: "Закупуване на съоръжение за туристически атракции, свързано с развитието на туризма в Община Ивайловград”.
00211-2024-0024 22-05-2024 Община Хасково Избор на изпълнител за изготвяне на оценки на съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на многофамилни жилищни сгради в град Хасково, за които ще се въвеждат мерки за енергийна ефективност, по десет обособени позиции
22-05-2024 Община Ивайловград Пазарни консултации за “Доставка на оборудване за проект: " Закупуване на съоръжение за туристически атракции, свързано с развитието на туризма в Община Ивайловград”
00040-2024-0060 21-05-2024 Община Свиленград Оценка на съответствието на инвестиционен проект: „Актуализация на инвестиционен проект за обект:„Поддържане проводимостта на река Марица, в регулацията на гр. Свиленград в участъка от Ж.П. моста до Стария мост

Осветяване на средата за провеждане на обществени поръчки в област Хасково

Последни договори

No Дата Възложител Изпълнител Поръчка
130073 26-01-2024 Община Димитровград ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД 00068-2023-0046
129581 25-01-2024 Община Симеоновград ВиК - БУНАР ЕООД 00638-2023-0016
129438 24-01-2024 Община Хасково НОРТАН ЕООД 00211-2023-0064
129719 18-01-2024 Община Стамболово "Стамболово лайт" ДЗЗД, ПМ АРХИТЕКТИ ЕООД, ДИАМАНТ БГ ЕООД 00782-2023-0029
128355 15-01-2024 Община Хасково АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД 00211-2023-0060
128114 12-01-2024 Община Димитровград „ГАРАНТ-2000” ООД 00068-2023-0044
128152 12-01-2024 Община Димитровград РОЛЕКС ГРУП ООД 00068-2023-0034
128143 12-01-2024 Община Димитровград АБ АД 00068-2023-0042
127976 11-01-2024 Община Хасково ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ ООД 00211-2023-0054
127995 11-01-2024 Община Хасково ЧОЛАКОВ ЕООД 00211-2023-0071