Поръчки по възложители

Договори по възложители

Последни обявени поръчки

No Дата на публикуване Възложител Предмет
08-12-2023 Община Ивайловград Пазарни консултации за „Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за проект „Основен ремонт и реконструкция на тротоари и бордюри, прилежащи пространства и съоръженията към тях на определени участъци на улица, „Армира“, гр. Ивайловград.
08-12-2023 Община Ивайловград Пазарни консултации за „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект “Основен ремонт и реконструкция на тротоари и бордюри, прилежащи пространства и съоръженията към тях на определени участъци на улица, „Климент Охридски“, гр. Ивайловград“, съгласно изготвена Техническа спецификация и КС.
08-12-2023 Община Ивайловград Пазарни консултации за „Oсъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за проект: “Основен ремонт и реконструкция на тротоари и бордюри, прилежащи пространства и съоръженията към тях на определени участъци на улица, „Климент Охридски“, гр. Ивайловград“;
08-12-2023 Община Ивайловград „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект “Основен ремонт и реконструкция на тротоари и бордюри, прилежащи пространства и съоръженията към тях на определени участъци на улица, „Армира“, гр. Ивайловград“, съгласно изготвена Техническа спецификация и КС.
08-12-2023 Община Ивайловград Пазарни консултации за Консултантски услуги по изготвяне на апликационна форма и управление и отчитане на проект: “Основен ремонт и реконструкция на тротоари и бордюри, прилежащи пространства и съоръженията към тях на определени участъци на улица, „Армира“, гр. Ивайловград“
08-12-2023 Община Ивайловград Пазарни консултации за Консултантски услуги по изготвяне на апликационна форма и управление и отчитане на проект: “Основен ремонт и реконструкция на тротоари и бордюри, прилежащи пространства и съоръженията към тях на определени участъци на улица, „Климент Охридски“, гр. Ивайловград“
00604-2023-0013 08-12-2023 Община Любимец Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от общинска пътна мрежа на територията на Община Любимец” по 5 (пет) обособени позиции
00040-2023-0100 06-12-2023 Община Свиленград Основен ремонт на oбект: Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сграда /зали и съблекални/ и помещения част от градски спортен комплекс, гр.Свиленград“ – Етап I и Етап II
00211-2023-0073 01-12-2023 Община Хасково „Изработване на проектна схема, доставка и монтаж на система за производство на водород по метода електролиза на вода, с включен компресор и буфер за съхранение на водород и горивна клетка, заедно с хибридна фотоволтаична система за нуждите на ОП „Младежки център“, гр. Хасково”
00782-2023-0030 30-11-2023 Община Стамболово Доставка на автовишка– втора употреба, за нуждите на Община Стамболово

Осветяване на средата за провеждане на обществени поръчки в област Хасково

Последни договори

No Дата Възложител Изпълнител Поръчка
121227 05-12-2023 Община Стамболово ПРОАКТИВ КОНСУЛТИНГ ЕООД 00782-2023-0024
120356 04-12-2023 Община Хасково ВиК - БУНАР ЕООД 00211-2023-0028
120344 30-11-2023 Община Свиленград ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД 00040-2023-0088
120006 30-11-2023 Община Стамболово ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ ООД 00782-2023-0026
120012 30-11-2023 Община Стамболово АБ-ГРИЙН, ВиК - БУНАР ЕООД, АТА-СТРОЙ ЕООД 00782-2023-0019
120055 30-11-2023 Община Димитровград БИ ЕМ ЛИЗИНГ-ТРЕЙД АД 00068-2023-0037
120211 29-11-2023 Община Симеоновград „ГАРАНТ-2000” ООД 00638-2023-0013
119859 29-11-2023 Община Минерални бани ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ ООД 00514-2023-0015
120595 28-11-2023 Община Хасково ТЕРА КОРП ЕООД 00211-2023-0069
119749 28-11-2023 Община Хасково ВиК - БУНАР ЕООД 00211-2023-0067