Поръчки по възложители

Договори по възложители

Последни обявени поръчки

No Дата на публикуване Възложител Предмет
00721-2022-0003 25-01-2022 Община Тополовград „Инженеринг— проектиране, авторски надзор и строителство на обект „Реконструкция на тротоари по възлови улици на територията на град Тополовград, улици с. Устрем и улици с. Срем“, Община Тополовград““
00514-2022-0003 24-01-2022 Община Минерални бани Доставка на електрическа енергия
00514-2022-0004 24-01-2022 Община Минерални бани Неотложен авариен ремонт на отоплителна инсталация на ДГ „Снежанка“, с. Минерални бани
00211-2022-0002 24-01-2022 Община Хасково Изпълнение на СМР на строеж: „Благоустрояване на междублокови пространства в УПИ III, кв. 788 по плана на гр. Хасково“
21-01-2022 Община Харманли „Предоставяне на услуги за изготвяне на Анализ „Разходи-Ползи“ за кандидатстване на община Харманли по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.557, чрез подхода „Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014-2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на сдружение МИГ „Харманли“.
21-01-2022 Община Харманли ,,Избор на изпълнител на консултантски услуги във връзка с кандидатстване на община Харманли по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.557, чрез подхода „Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014-2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на сдружение МИГ „Харманли“.
21-01-2022 Община Харманли „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на детска градина „Детски свят“ в УПИ X, кв. 146 по ПУП на гр. Харманли“, с който община Харманли ще кандидатства за безвъзмездно финансиране по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.557, чрез подхода „Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014-2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на сдружение МИГ „Харманли“
21-01-2022 Община Харманли „Авторски надзор на обект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на детска градина „Детски свят“ в УПИ X, кв. 146 по ПУП на гр. Харманли“
21-01-2022 Община Харманли „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ – упражняване на строителен надзор на обект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на Детска градина „Детски свят“ в УПИ Х, кв. 146 по ПУП на гр. Харманли“.
00211-2022-0001 19-01-2022 Община Хасково „Доставка на месо за изхранване на хищни животни в Зоокът – „Кенана” Хасково за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес”, Община Хасково“

Осветяване на средата за провеждане на обществени поръчки в област Хасково

Последни договори

No Дата Възложител Изпълнител Поръчка
29574 25-01-2022 Община Симеоновград КЕЙ ЕНД ВИ ООД 00638-2021-0016
28512 17-01-2022 Община Ивайловград УИКЕНД ООД 00041-2021-0026
29155 17-01-2022 Община Свиленград ЕТ АНИМАТ - АНГЕЛ АНГЕЛОВ 00040-2021-0083
28124 12-01-2022 Община Харманли ЕВРОПЪТ 2005 ООД 00056-2021-0027
28792 12-01-2022 Община Хасково СУПЕР В 99 ООД 00211-2021-0059
28113 12-01-2022 Община Харманли ЕВРОПЪТ 2005 ООД 00056-2021-0026
27953 12-01-2022 Община Харманли ЕВРОПЪТ 2005 ООД 00056-2021-0018
27944 12-01-2022 Община Харманли ЕВРОПЪТ 2005 ООД 00056-2021-0029
27977 11-01-2022 Община Любимец АВТОКАМ БЪЛГАРИЯ ООД 00604-2021-0009
29545 11-01-2022 Община Харманли КОЛЕЛА А2 ЕООД 00056-2021-0022