Поръчки по възложители

Договори по възложители

Последни обявени поръчки

No Дата на публикуване Възложител Предмет
00548-2021-0003 17-09-2021 Община Маджарово „Текущ ремонт на улици в община Маджарово през 2021 год.”
00211-2021-0049 17-09-2021 Община Хасково „Благоустрояване на публични и междублокови пространства по програма „Граждански инициативи 2020” чрез изграждане/ обновяване на площадки за игра и спорт на територията на община Хасково по обособена позиция 3"
00040-2021-0074 16-09-2021 Община Свиленград Текущ ремонт на НЧ"НОВ ЖИВОТ 1930" и Библиотека в с.Капитан Андреево, община Свиленград
00604-2021-0007 15-09-2021 Община Любимец „Снегопочистване и обезопасяване срещу хлъзгане на общински пътища на територията на Община Любимец и на републиканските пътища в границите на град Любимец през зимен сезон 2021 г. – 2022 г.“
00068-2021-0028 14-09-2021 Община Димитровград Доставка на отоплителни устройства за битово отопление на пелети, природен газ и радиатори в 2 обособени позиции
00040-2021-0073 13-09-2021 Община Свиленград „Доставка на компютърна техника по проект „Патронажна грижа + в община Свиленград“ - Договор № BG05M9OP001-6.002-0091-C01“
00604-2021-0006 13-09-2021 Община Любимец „Доставка чрез покупка на един брой фабрично нов неупотребяван лек автомобил за нуждите на община Любимец”
00721-2021-0005 10-09-2021 Община Тополовград Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: "Нов гробищен парк в УПИ I, масив 39 в землището на гр.Тополовград" – втори етап.
00638-2021-0014 07-09-2021 Община Симеоновград ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД И НА РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ГРАНИЦИТЕ НА ГРАД СИМЕОНОВГРАД ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2021 – 2022г.
00040-2021-0072 03-09-2021 Община Свиленград „Изработка и доставка на работно облекло за нуждите на Второстепенните разпоредители с бюджет: Дейност „ДГ, ДЯ и ЗК”, Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване”, Дейност „Социални услуги” и Дейност „Спорт и туризъм” в град Свиленград за периода 2021-2022 г.”

Осветяване на средата за провеждане на обществени поръчки в област Хасково

Последни договори

No Дата Възложител Изпълнител Поръчка
12067 16-09-2021 Община Свиленград АРИС ЕООД 00040-2021-0069
11663 15-09-2021 Община Хасково ОБЕДИНЕНИЕ ФИЛКАБ - ИНЖЕНЕРИНГ, ФИЛКАБ АД, ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД 00211-2021-0032
11638 15-09-2021 Община Тополовград ЕТ ПЛАМЕН ПЕТКОВ - БУЛТРАНС 00721-2021-0003
11424 14-09-2021 Община Минерални бани РЕС - ФАКТОР ООД 00514-2021-0008
11744 13-09-2021 Община Свиленград ПАЛАДИУМ ЕООД 00040-2021-0051
11365 09-09-2021 Община Свиленград ВИП КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 00040-2021-0059
10825 09-09-2021 Община Димитровград СТ КЛИНЪР ЕООД 00068-2021-0022
10828 09-09-2021 Община Димитровград ЕВРОПЪТ 2005 ООД 00068-2021-0022
10871 09-09-2021 Община Стамболово Енерджи Маркет Глобал ООД 00782-2021-0008
11024 09-09-2021 Община Любимец ВОЛАН-05 ООД 00604-2021-0004