Поръчки по възложители

Договори по възложители

Последни обявени поръчки

No Дата на публикуване Възложител Предмет
00782-2024-0019 21-06-2024 Община Стамболово „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обекти: Реконструкция, рехабилитация и облагородяване на централен площад и тротоари на територията на община Стамболово, област Хасково" по две обособени позиции
00040-2024-0074 20-06-2024 Община Свиленград Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда - гр. Свиленград, ул. „Одрин“, бл. № 2
00211-2024-0033 20-06-2024 Община Хасково „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Хасково по единадесет обособени позиции"
00040-2024-0075 20-06-2024 Община Свиленград „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР/ ЗА ОБЕКТ: „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ № 16, ВХ. А И Б”
00604-2024-0007 20-06-2024 Община Любимец „Изпълнение на Основен ремонт по два подобекта: Кметство, находящо се в УПИ IX, кв. 19, с. Йерусалимово, Общ. Любимец” и Читалище, находящо се в УПИ X, кв. 19, с. Йерусалимово, Общ. Любимец”
00040-2024-0076 20-06-2024 Община Свиленград Оценка на съответствието на инвестиционния проект за обект „Основен ремонт на улици: ул. „Михаил Козлов” от о.т.20 до о.т.3, ул. „Комунига” от о.т.45 а до о.т.36, ул. „Вела Пеева” от о.т.35 до о.т.19, ул. „Ангел Кънчев” от о.т.35, през о.т.34 до о.т.20 в с.Капитан Андреево, общ.Свиленград
00040-2024-0072 19-06-2024 Община Свиленград Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Основен ремонт на улици: ул. „Михаил Козлов” от о.т.20 до о.т.3, ул. „Комунига” от о.т.45 а до о.т.36, ул. „Вела Пеева” от о.т.35 до о.т.19, ул. „Ангел Кънчев” от о.т.35, през о.т.34 до о.т.20 в с.Капитан Адреево, общ.Свиленград
00211-2024-0032 19-06-2024 Община Хасково „Доставка на компютърна техника, периферна и друга техника за нуждите на общинска администрация Хасково и Превантивно-информационен център по наркотични вещества – Хасково“
00211-2024-0031 19-06-2024 Община Хасково „Доставка на електрически материали за нуждите на ОП „Екопрогрес“, Община Хасково”
00056-2024-0034 19-06-2024 Община Харманли „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕЕ В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, НАХОДЯЩА СЕ НА ПЛ. ,,ВЪЗРАЖДАНЕ" 1, С ИДЕНТИФИКАТОР 77181.11.120.2“

Осветяване на средата за провеждане на обществени поръчки в област Хасково

Последни договори

No Дата Възложител Изпълнител Поръчка
130073 26-01-2024 Община Димитровград ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД 00068-2023-0046
129581 25-01-2024 Община Симеоновград ВиК - БУНАР ЕООД 00638-2023-0016
129438 24-01-2024 Община Хасково НОРТАН ЕООД 00211-2023-0064
129719 18-01-2024 Община Стамболово "Стамболово лайт" ДЗЗД, ПМ АРХИТЕКТИ ЕООД, ДИАМАНТ БГ ЕООД 00782-2023-0029
128355 15-01-2024 Община Хасково АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД 00211-2023-0060
128114 12-01-2024 Община Димитровград „ГАРАНТ-2000” ООД 00068-2023-0044
128152 12-01-2024 Община Димитровград РОЛЕКС ГРУП ООД 00068-2023-0034
128143 12-01-2024 Община Димитровград АБ АД 00068-2023-0042
127976 11-01-2024 Община Хасково ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ ООД 00211-2023-0054
127995 11-01-2024 Община Хасково ЧОЛАКОВ ЕООД 00211-2023-0071