Поръчки по възложители

Договори по възложители

Последни обявени поръчки

No Дата на публикуване Възложител Предмет
00211-2022-0029 17-05-2022 Община Хасково “Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в участък по ул. „Аргир Стоилов“, с. Узунджово, Община Хасково“
17-05-2022 Община Свиленград Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 29, ал. 1 ППЗОП относно подготовката на документация за обществена поръчка с предмет:„Провеждане на кампании за популяризиране на резултатите от демонстрационния проект“по Проект "Въвеждане на добра практика в Община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци", АДБФП №BG16M1OP002-2.009-0076 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”
00211-2022-0031 17-05-2022 Община Хасково „Ремонт на настилките по пешеходната алея в лесопарк „Кенана“, гр. Хасково“
00211-2022-0030 17-05-2022 Община Хасково „Доставка на хранителни продукти за ритуални торбички за нуждите на ОП "ОБРЕДЕН ДОМ" – Хасково“
17-05-2022 Община Свиленград Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП във връзка с чл.29, ал.1 ППЗОП относно подготовката на документация за обществена поръчка с предмет:„Доставка, монтаж и внедряване на система за претегляне на генерирания битов отпадък и система за интелигентно сметосъбиране “ по Проект "Въвеждане на добра практика в Община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци", АДБФП №BG16M1OP002-2.009-0076 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”
00056-2022-0005 13-05-2022 Община Харманли "Доставка на горива за автопарка на Община Харманли за период от една година"
00041-2022-0004 12-05-2022 Община Ивайловград „Реконструкция и подмяна на магистрален външен водопровод от изпускателна шахта 1, находяща се в ПИ 32024.2.784 до водоем 2000 м3, находящ се в ПИ 32024.66.583“-участък от изпускателна шахта № 1 до водоем 2000 м3-II етап“
00638-2022-0004 10-05-2022 Община Симеоновград Текущ ремонт в обекти общинска собственост
00040-2022-0025 10-05-2022 Община Свиленград Доставка, монтаж и внедряване на система за претегляне на генерирания битов отпадък и система за интелигентно сметосъбиране
00514-2022-0013 10-05-2022 Община Минерални бани Авторски надзор при изпълнение на обект „Реконструкция и доизграждане на част от магистрален водопровод от ПС „Горски извор“ до ПС „Караманци“; на част от отклоненията от него към населените места, обслужвани от този водопровод; рехабилитация на част от напорните резервоари на територията на община Минерални бани, област Хасково”

Осветяване на средата за провеждане на обществени поръчки в област Хасково

Последни договори

No Дата Възложител Изпълнител Поръчка
43870 17-05-2022 Община Свиленград ДАНИ ЕКСТРИЙМ ЕООД 00040-2022-0011
43739 12-05-2022 Община Свиленград АБ АД 00040-2022-0003
43138 12-05-2022 Община Димитровград НАДЕЖДА ВИ СТРОЙ ЕООД 00068-2022-0001
42961 11-05-2022 Община Тополовград КЛИМЕКС КОМЕРС ЕООД 00721-2022-0004
42099 03-05-2022 Община Тополовград МОСТ ЕНЕРДЖИ АД 00721-2022-0002
41861 29-04-2022 Община Хасково ТРАНС КО 04 ЕООД 00211-2022-0015
41864 29-04-2022 Община Хасково Кооперация ПАНДА 00211-2022-0015
41972 26-04-2022 Община Свиленград ДЕЗИНСЕКТ ООД 00040-2022-0010
40529 18-04-2022 Община Хасково ВиК - БУНАР ЕООД 00211-2022-0002
39719 12-04-2022 Община Стамболово УИКЕНД ООД 00782-2022-0002