Общи условия

I. Общи разпоредби

Интернет сайтът https://hs-tenders.haskovo.org/, наричани за краткост ("Сайт") e създаден в рамките на проект: е-METER за добро управление в област Хасково, Договор за отпускане на грант № BEE.1028.20201202 от 08.12.2020 г., финансиран от ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“ по Програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ в рамките на Конкурса „Добро управление на местно ниво”.

Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Регионално Сдружение на Общините „Марица“, с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Регионално Сдружение на Общините „Марица“. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта по проект: е-METER за добро управление в област Хасково, Договор за отпускане на грант № BEE.1028.20201202 от 08.12.2020 г., финансиран от ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“ по Програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ в рамките на Конкурса „Добро управление на местно ниво”.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта, наричан занапред в този документ и само "сайта", единствено за лични/нетърговски цели.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

"УСЛУГА/и" на сайта включват:

- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

СДРУЖЕНИЕТО или АДМИНИСТРАТОРЪТ: Регионално сдружение на общините „Марица“, ЕИК 126073800, със седалище и адрес на управление: област Хасково, община Хасково, гр. Хасково 6300, ул. „Цар Освободител“ № 4

III. Поверителност

Във връзка с използването на услугите на сайта ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за ползване, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия.

Регионално Сдружение на Общините „Марица“ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“ и екипа на Фондацията и др., с цел отчитане на резултатите от изпълнението на проект „е-METER за добро управление в област Хасково“, Договор за отпускане на грант № BEE.1028.20201202 от 08.12.2020 г., финансиран от ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“ по Програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ в рамките на Конкурса „Добро управление на местно ниво”, изготвяне на вътрешни статистики и др. Данните за статистически цели се предоставят анонимизирани.

IV. Ограничаване на отговорността

РСО „Марица“ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. РСО „Марица“ полага усилия да осигури безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

 

V. Промени

РСО „Марица“ запазва правото си да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Политика на ползване по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.