ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Проект: е-METER за добро управление в област Хасково, Договор за отпускане на грант № BEE.1028.20201202 от 08.12.2020 г., финансиран от ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“ по Програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ в рамките на Конкурса „Добро управление на местно ниво”


Финансираща програма: Програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ в рамките на Конкурса „Добро управление на местно ниво”


Общ размер на предоставения грант:  74 500 лв.


Срок на изпълнение: 18 месеца, считано от датата на подписването на Договора за отпускане на грант № BEE.1028.20201202


Цели на проекта:

Пазарът на обществени поръчки е част от БВП – ресурс, който трябва да бъде изразходван прозрачно и ефективно. Осигуряването на равнопоставен достъп и конкурентна среда в сферата на обществените поръчки е определящ фактор при формирането на бизнес климата, увеличаването на чуждестранните инвестиции, стабилизирането на българските фирми и постигането на устойчив икономически растеж. В тази връзка проектът формулира Цел 1, а именно: Осветяване на средата за провеждане на обществени поръчки от Възложители – местни власти на територията на област Хасково чрез създаване на онлайн портал, осветяващ средата за провеждане на обществени поръчки на територията на Област Хасково с актуална и обработена информация относно обявените поръчки, изпълнителите, сключените договори и др., както и изготвяне на мониторингов анализ за обществените поръчки в област Хасково, отчитащи данните от изработения портал и Профилите на купувача на съответните публични възложители. На база на анализа ще бъдат изведени дефинирани проблеми и формулирани препоръки.

Проектът предвижда работа с общинските съвети в регион Хасково, в чиито пълномощия законодателството включва: 1) текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от ОбС актове; 2) оспорване на незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд. В практиката има множество организирани обучения за общински съветници, вкл. тези организирани от НСОРБ, като те са основно насочени към прилагането на конкретни новоприети закони и подзаконови нормативни документи. В тази връзка и след проведени редица срещи с представители на местната власт в регион Хасково бе дефинирана необходимостта на общинските съветници да бъдат представени чрез обучения ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики, повишаване на отчетността в разходването на публични средства и увеличаване на прозрачността в работата на Общинските администрации. Това определя проектна Цел 2, а именно: Повишаване на капацитета на общински съветници от ОбС в пилотни общини на територията на Област Хасково чрез серия от обучения по темите: повишаване на отчетността в разходването на публични средства и увеличаване на прозрачността в работата на публичните институции на общинско ниво; запознаване с основните принципи и понятия в областта на мониторинга на програмите и проектите; работа с индикаторите и тяхното ползване в анализа и оценката на програми и проекти; прилагане на Националната комуникационна стратегия; успешно прилагане на мерки по информация и публичност; добри практики за включване на гражданите в процеса на мониторинг върху работата на Общинската администрация.


Дейности:

Дейност 1.: Управление на проекта;

Дейност 2.: Осигуряване на информация и публичност;

Дейност.3.: Създаване на онлайн портал, осветяващ средата за провеждане на обществени поръчки на територията на Област Хасково;

Дейност 4.: Изготвяне на мониторингов анализ за обществени поръчки в област Хасково;

Дейност 5.: Повишаване на капацитета на общински съветници от Област Хасково


Очаквани резултати

1) Сключени договори с ръководител и счетоводител на проекта;

2) Осъществена организацията и управлението на проекта;

3) Проведена информационна кампания в социалната мрежа Facebook с цел повишаване на обществената осведоменост за проекта, иницииране на дискусия и насочване на трафик към онлайн порталa на проекта;

4) Закупен и брандиран 1 банер за обученията по проекта;

5) 5 медийни публикации в електронни медии/информационни сайтове за напредъка по проекта; Медийни публикация: Първа: линк; линк; Втора: линк; линк; Трета: линк; линк; Четвърта: линк; линк; Пета: линк; линк;

6) Създаден 1 онлайн портал, осветяващ средата за провеждане на обществени поръчки на територията на Област Хасково;

7) Ангажирани 2-ма експерти за актуализиране и качване на данни в портала;

8) Изработен мониторингов анализ за обществени поръчки на Общини в област Хасково в периода на изпълнение на проекта;

8) Проведени 4 обучения на общински съветници от област Хасково, вкл. разработени и разпространени обучителни материали.


Мониторингов анализ на обществените поръчки на общини в област Хасково юни 2020 - юли 2022


Във връзка с проучване на удовлетвореността от използването на портала hs-tenders.haskovo.org, екипът на РСО "Марица" се обръща към Вас - потребителите на портала, с молба да отговорите на 5 въпроса в АНКЕТНАТА КАРТА. Може да споделите Вашите предложения и препоръки в края на анкетата.


Подкрепата за Финансираната страна Регионално Сдружение на Общините „Марица“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна Регионално Сдружение на Общините „Марица“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори”

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

Фондацията е плод на успеха на Българоамериканския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org