Отворени обществени поръчки в област Хасково

No Дата Възложител Предмет Краен срок за подаване на оферти Вид процедура Обект Стойност лв.