Обучения на ОбС

Регионално Сдружение на Общините „Марица“ организира 4 обучения за общински съветници, които се проведоха на 8 юли, 14 юли, 26 юли и 29 юли 2022 г.

Обученията се организират в рамките на проект: е-METER за добро управление в област Хасково, Договор за отпускане на грант № BEE.1028.20201202 от 08.12.2020 г., финансиран от ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“ по Програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ в рамките на Конкурса „Добро управление на местно ниво”


Обученията са предвидени за общински съветници от област Хасково, в чиито пълномощия, според законодателството са включени: 1) текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от ОбС актове; 2) оспорване на незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд

Целта на обученията е общинските съветници да бъдат запознати с ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики, повишаване на отчетността в разходването на публични средства и увеличаване на прозрачността в работата на местните органи на управление.


Уведомление и дневен ред за обученията може да откриете тук.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


Обучителни материали: 

1. Тема "Повишаване на отчетността в разходването на публични средства и увеличаване на прозрачността в работата на публичните институции на общинско ниво";

2.  Тема "Запознаване с основните принципи и понятия в областта на мониторинга на програмите и проектите; работа с индикаторите и тяхното ползване в анализа и оценката на програми и проекти": За община Минерални бани; За община Свилнеград; За община Тополовград; За община Стамболово;

3. Тема "Прилагане на Националната комуникационна стратегия; успешно прилагане на мерки по информация и публичност"; 

4. Тема "Добри практики за включване на гражданите в процеса на мониторинг върху работата на Общинската администрация": За община Минерални бани; За община Свилнеград; За община Тополовград; За община Стамболово;